سیم جوش استیل

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

سيم جوش استیل ER 308 L

سيم جوش زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري مگ فولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع CrNi  مناسب مي باشد.

سيم جوش استیل ER 309 L

سيم جوش فريتي- اوستنيتي كه براي جوشكاري مگ فولادهاي پر آلياژ به فولادهاي كم آلياژ يا فاقد آلياژ مناسب است.

سيم جوش استیل ER 310

سيم جوش زنگ نزن كاملا اوستنيتي، كه براي جوشكاري مگ فولادهاي مقاوم به حرارت ، حاوي25 Cr% و  20 Ni%  و فـولادهاي كروم دار فريتي مقاوم به حـرارت و پوسته زدن (جز در مواقعيكه احتمال خـوردگي توسط گازهاي احتراقي احيا كننده حـاوي گوگرد انتظار مي رود) مناسب است

سيم جوش استیل ER 316 L

سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد

سيم جوش استیل ER 318

سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع    Cr Ni Mo كه نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.

سيم جوش استیل ER 347

سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Niكه نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم بوده در صورت قرار گرفتن در معرض هوا يا گازهاي احتراقي اكسيد كننده تا