سیم جوش توپودری

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8559

توضیحات

E 71 T-1
 

الـكترود با مغزي پودر فـلز كه خواص جـوشكاري عالي در محدوده حالت انتقال مذاب بصورت اتصال كوتاه و حالت اسپري دارد

E 71 T-1
SGR1 M21 Y 4643

الـكترود تـوپودري روتيلي با  سرباره سريع الانجماد، كه بدليل سهولت كنترل حوضچه جـوش آن (حتي در زمان استفاده از جريان بالا بمنظور افزايش نرخ رسوب) قابليت كاربرد عالي در تمام حالات را دارا مي باشد.

E 71 T-1H4   سيم جـوش مسوار بدون درز تـوپودري روتيلي كه بـراي جـوشكاري سازه هاي فـلزي در يك يا چند پاس بكار مي رود.
E 70T-5
  الـكترود توپودري قليايي با ويژگيهاي عملي خوب، داراي خواص مكانيكي عالـي در فـلز جوش كه براي جوشكاري فولادهاي داراي مقدار كربن بالا مناسب است.
  MSG 6-55 الـكترود تـوپودري با آلياژ متوسط از نوع قليايي كه بـراي روكش كاري سخت و مقاوم به سايش قطعات تحت سايش زياد بكار مي رود.
E 91 T1-G   الـكترود تـوپودري كه براي جوشكاري با تكنيك يك و چند پاسي فولادهاي داراي استحكام بالا مناسب مي باشد.