الکترودآما 1803J

E 307–15 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 18 8 Mn B 42 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی که برای جوشکاری فولادهای غیر همجنس و روکش‌کاری استفاده می‌شود. فلز جوش شامل فولاد اوستنیتی کروم، نیکل و منگنز با مقدار [...]

الکترودآما 1560JA

E 308 H–1 6 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9 H R 42 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای جوشکاری فولادهای ریختگی و یا فولادهای کروم– نیکل زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بالا مناسب می‌باشد. انتقال فلز [...]

الکترودآما 1570JA

E 310–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 25 20 R 26 DIN 8556 : - PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به حرارت بکار می‌رود. جوش آن در مقابل پوسته شدن تا حرارت 1050درجه سانتیگراد مقاوم است و در کوره‌های آنیل و [...]

الکترودآما 1465J

E 312–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 29 9 R 26 DIN 8556 : E 29 9 R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود اوستنیتی– فریتی‌که فلز جوش آن حاوی 25 تا 30 درصد فریت می‌باشد. فلز جوش این الکترود در مقابل ترک‌خوردن مقاوم است. از این رو [...]

الکترودآما 1464JB

E 309 MoL–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 23 13 2 L R 26 DIN 8556 : E 23 12 2 L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای اتصال فولادهای غیر همجنس (فولادهای اوستنیتی به فولادهای فریتی) و همچنین روکش کاری لایه زنگ [...]

الکترودآما 1464JA

E 309 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 2312 L R 26 DIN 8556 : E 23 12 L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای اتصال فولادهای غیر همجنس (فولادهای اوستنیتی به فولادهای فریتی) و همچنین روکش کاری لایه زنگ نزن روی فولادهای [...]

الکترودآما 1461JA

E 347–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 Nb R 26 DIN 8556 : E 19 9 Nb R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم– نیکل- زنگ‌نزن اوستنیتی پایدار شده و همچنین برای فولادهای ریختگی و فولادهای کرومی [...]

الکترودآما 1460JB

E 316 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم– نیکل- مولیبدن زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بسیار کم مناسب می‌باشد. فلز جوش این الکترود [...]

الکترودآما 1460JA

E 308 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم–نیکل زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بسیار کم و همچنین برای جوشکاری فولادهای‌ریختگی یا فولادهای کرومی [...]

الکترودآما 1335JB

E 2209L-16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 8556 : E 22 9 3 N L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای اتصال فولادهای زنگ نزن دوفازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلز جوش آن تقریبا حاوی 25-35% فریت دلتا می باشد. فلز جوش [...]