الکترودآما 1461JB

E 318 –16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 12 3 Nb R 26 DIN 8556 : E19 12 3 Nb R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1461JB خواص و کاربرد: الکترود آما 318 برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم– نیکل– مولیبدن پایدار شده که فلز جوش [...]

الکترودآما 1803J

E 307–15 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 18 8 Mn B 42 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1803J خواص و کاربرد: الکترود آما 307 که برای جوشکاری فولادهای غیر همجنس و روکش‌کاری استفاده می‌شود. فلز جوش شامل فولاد اوستنیتی کروم، نیکل [...]

الکترودآما 1560JA

E 308 H–1 6 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9 H R 42 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1560JA خواص و کاربرد: الکترود آما 308 که برای جوشکاری فولادهای ریختگی و یا فولادهای کروم– نیکل زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بالا [...]

الکترودآما 1570JA

E 310–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 25 20 R 26 DIN 8556 : - PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1570JA خواص و کاربرد: الکترود آما 310 که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به حرارت بکار می‌رود. جوش آن در مقابل پوسته شدن تا حرارت 1050درجه سانتیگراد مقاوم است و [...]

الکترودآما 1465J

E 312–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 29 9 R 26 DIN 8556 : E 29 9 R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1465J خواص و کاربرد: الکترود آما 312 اوستنیتی– فریتی‌که فلز جوش آن حاوی 25 تا 30 درصد فریت می‌باشد. فلز جوش این الکترود در مقابل [...]

الکترودآما 1464JB

E 309 MoL–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 23 13 2 L R 26 DIN 8556 : E 23 12 2 L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1464JB خواص و کاربرد: الکترود آما 308mol که برای اتصال فولادهای غیر همجنس (فولادهای اوستنیتی به فولادهای فریتی) و همچنین [...]

الکترودآما 1464JA

E 309 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 2312 L R 26 DIN 8556 : E 23 12 L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1464JA خواص و کاربرد: الکترود آما 309 روتیلی که برای اتصال فولادهای غیر همجنس (فولادهای اوستنیتی به فولادهای فریتی) و همچنین روکش کاری [...]

الکترودآما 1461JA

E 347–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 Nb R 26 DIN 8556 : E 19 9 Nb R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1461JA خواص و کاربرد: الکترود آما 347 روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم– نیکل- زنگ‌نزن اوستنیتی پایدار شده و همچنین برای [...]

الکترودآما 1460JB

E 316 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1460JB خواص و کاربرد: الکترود آما 316 روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم– نیکل- مولیبدن زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بسیار کم مناسب [...]

الکترودآما 1460JA

E 308 L–16 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 19 9 R 26 DIN 8556 : E 19 9L R 12 PREN 1600 : - ISO 2560 : الکترود آما 1460JA خواص و کاربرد: الکترود آما 308 روتیلی برای جوشکاری فولادهای ریختگی یا فولادهای کروم–نیکل زنگ‌نزن اوستنیتی با کربن بسیار کم و همچنین برای [...]