سیم جوش آما SG3

AMA 40-19 M DIN 8559 SG3 Material-No. 1.5130 EN 440 G4 Si1 سیم جوش آما SG3 خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر  مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود. تركيبات شيميايي [...]

سیم جوش آما SG2

AMA 40-18 M AWS/ASME SFA-5.18        SG2 سیم جوش آما SG2 خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود. تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد): C [...]

سیم جوش آما ER70S6

AMA 40-16 M AWS/ASME SFA-5.18          E R70S-6 سیم جوش آما ER70S6 خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود. تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد): C Si Mn [...]

سیم جوش آما ER70S4

AMA 40-14 M AWS/ASME SFA-5.18          E R70S-4 سیم جوش آما ER70S4 خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود. تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد): C Si [...]

سیم جوش آما ER70S3

AMA 40-13 M AWS/ASME SFA-5.18          ER70S-3 سیم جوش آما ER70S3 خواص و كاربرد: اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولاد هاي لوله با استفاده از گاز Co2 و دیگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود. تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد): C Si Mn P [...]

سیم جوش آما ER70S6

AMA 40-16T AWS/ASME SFA - 5.1 : ER 70S -6 خواص و کاربرد: این سیم جوش برای جوشکاری تیگ فولادهای عمومی ساختمانی و فولادهای لوله با استفاده از گاز آرگون بکارمی‌رود. ترکیب شیمیایی سیم جوش(درصد): S P Mn Si C ≤ 0.025 ≤ 0.025 0.9 - 1.4 0.45 - 0.75 0.06 - 0.15 خواص مکانیکی [...]

سیم جوش آما ER70S4

AMA 40-14T AWS/ASME SFA - 5.1 : ER 70S -4 سیم جوش آما ER70S4 خواص و کاربرد: این سیم جوش برای جوشکاری تیگ فولادهای عمومی ساختمانی و فولادهای لوله با استفاده از گاز آرگون بکارمی‌رود. ترکیب شیمیایی سیم جوش(درصد): S P Mn Si C ≤ 0.025 ≤ 0.025 0.9 - 1.4 0.45 - 0.75 0.06 [...]

سیم جوش آما ER70S3

AMA 40-13T AWS/ASME SFA - 5.1 : ER 70S - 3 سیم جوش آما ER70S3 خواص و کاربرد: این سیم جوش برای جوشکاری تیگ فولادهای عمومی ساختمانی و فولادهای لوله با استفاده از گاز آرگون بکارمی‌رود. ترکیب شیمیایی سیم جوش(درصد): S P Mn Si C ≤ 0.025 ≤ 0.025 0.9 - 1.4 0.45 - 0.75 [...]