سیم جوش توپودری آما E71T11C

AMA 201F AWS/ASME SFA - 5.29 :E71T1-1C   سیم جوش توپودری آما E71T11C خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری که برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی بکار میرود و از مقاومت به ضربه مناسبی در دمای 20- درجه سانتیگراد برخوردار است . پاشش کم ، ظاهر جوش مناسب و جدا شدن سرباره از خصوصیات این سیم [...]

سیم جوش توپودری آما E110CK3

AMA 315M AWS/ASME SFA - 5.29 :E110C-K3 EN 12535 : T69 5 Mn2NiMo MM1-H5 سیم جوش توپودری آما E110CK3 خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با مغزی پودر فلزی که برای جوشکاری در همه حالات و پاس ریشه مناسب می‌باشد. فلزجوش آن از مقاومت به ترک بالایی برخوردار بوده و خواص مکانیکی خوبی دارد. ترکیب [...]

سیم جوش توپودری آما E90CK3

AMA 310M AWS/ASME SFA - 5.29 :E90 C – K3 EN 12535 : T55 5 1.5NiMo MM1-H5 سیم جوش توپودری آما E90CK3 خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با مغزی پودر فلزی که برای جوشکاری در همه حالات مناسب می‌باشد. فلز جوش آن مقاوم به ترک بوده و از خواص مکانیکی خوبی برخوردار است. این سیم [...]

سیم جوش توپودری آما E80CB2

AMA 305M AWS/ASME SFA - 5.29 :E80C – B2 EN 758 :- سیم جوش توپودری آما E80CB2 خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با مغزی پودر فلزی که برای جوشکاری در همه حالات و پاس ریشه مناسب می‌باشد. این سیم جوش برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش استفاده می‌گردد. ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص (درصد): [...]

سیم جوش توپودری آما E80CG

AMA 300M AWS/ASME SFA - 5.18 :E80C – G EN 758 : T 46 6 Mn 1 Ni 1 MMH5 سیم جوش توپودری آما E80CG خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با مغزی پودر فلز که برای جوشکاری در تمام حالات و پاس ریشه مناسب می‌باشد. فلز جوش آن دارای خواص مکانیکی خوبی می‌باشد. این [...]

سیم جوش توپودری آما E70C6M

AMA 210M AWS/ASME SFA - 5.18 :E70 C 6M H4 EN 758 : - سیم جوش توپودری آما E70C6M خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با مغزی پودر فلزی که برای جوشکاری در تمام حالات مناسب می‌باشد. فلز جوش آن از خواص مکانیکی خوبی برخوردار بوده و برای جوشکاری اتوماتیک چند پاسه مناسب می‌باشد. ترکیب [...]

سیم جوش توپودری آما E71T5

AMA 200F AWS/ASME SFA - 5.20 : E71 T5 EN 758 : T 42 5 B M 1 H5 سیم جوش توپودری آما E71T5 خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری قلیایی که برای جوشکاری در حالت تخت و سربالا مناسب می‌باشد. فلز جوش آن از مقاومت به ضربه خوبی برخوردار است و سرباره آن به راحتی [...]

سیم جوش توپودری آما E71T1MJ

AMA 200F AWS/ASME SFA - 5.20 : E71 T1 MJ EN 758 : T 42 3 PM 1 H5 سیم جوش توپودری آما E71T1MJ خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری که برای جوشکاری در همه حالات مناسب می‌باشد. فلز جوش آن از خاصیت ترشوندگی خوبی برخوردار است لذا در مواردی که خستگی مطرح است مناسب [...]