سیم جوش توپودری آما MF1-350

AMA F152 AWS/ASME SFA - 5.29 :MF 1-350   سیم جوش توپودری آما MF1-350 خواص و کاربرد: سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی با سختی متوسط ایجاد میکند و قابل ماشینکاری بوده فلز جوش انعطاف پذیری خوبی دارد و عاری از ترک است و در نتیجه در مقابل شوک و [...]

سیم جوش توپودری آما MSG6-55

AMA MC56 AWS/ASME SFA - 5.29 :MSG 6-55   سیم جوش توپودری آما MSG6-55 خواص و کاربرد: سیم جوش توپودری با آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که برای روکش‌کاری سخت و مقاوم به‌سایش قطعات تحت ‌سایش زیاد بکار می‌رود. فلزجوش آن چقرمه و عاری از ترک بوده و بنابراین نسبت به ضربه و شوک مقاوم [...]

سیم جوش توپودری آما MF6-60

AMA F158 AWS/ASME SFA - 5.29 :MF 6-60   سیم جوش توپودری آما MF6-60 خواص و کاربرد: سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند و برای قطعاتی که در معرض سایش زیادی هستند، مناسب است. فلز جوش عاری از ترک است و [...]

سیم جوش توپودری آما MF6-55

AMA F156 AWS/ASME SFA - 5.29 :MF 6-55   سیم جوش توپودری آما MF6-55 خواص و کاربرد: سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند و برای قطعاتی که در معرض سایش زیادی هستند، مناسب است. فلز جوش عاری از ترک است و [...]

سیم جوش توپودری آما MSG6-40

AMA F154 AWS/ASME SFA - 5.29 :MSG 6-40   سیم جوش توپودری آما MSG6-40 خواص و کاربرد: سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند. به سبب پایین بودن مقدار کربن، فلز جوش انعطاف پذیری خوبی دارد و بنابراین در مواردی که مقاومت [...]

سیم جوش توپودری آما MF1-350

AMA F152 AWS/ASME SFA - 5.29 :MF 1-350   سیم جوش توپودری آما MF1-350 خواص و کاربرد: سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی با سختی متوسط ایجاد میکند و قابل ماشینکاری بوده فلز جوش انعطاف پذیری خوبی دارد و عاری از ترک است و در نتیجه در مقابل شوک و [...]