الکترودهای سلولزی

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

الکترود آما 1047P

E 6010
E 4332 C4الكترود سلولزي با روپوش متوسط كه براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله و تانك سازي ها در پاسهاي ريشه و پركن استفاده مي شود.

الکترود آما 1048P

E 7010-G
E 51 55 B (R) 12 160الكترود قليايي با راندمان كاري بالا و جايگزيني فلز جوش 165% كه از مزاياي آن قابليت خوب جوشكاري در حالت گوشه مي باشد.

الکترود آما 1042NP

E 7010-A1
 الكترود سلولزي حاوي موليبدن كه براي جوشكاري خطوط لوله با استفاده از تكنيك جوشكاري سرازير و همچنين براي جوشكاري پاس هاي ريشه،گرم پرکن و نهای مناسب است.