پودر آما
EN 760
DIN 32522

توضیحات

OP 71 CrA FB 2 63 DCB FB 5637 45 DC 8K

پـودر جـوشكاري از نوع فلورايد قليايـي آگلومـره مخصوص با كربن خيلي كم مي باشد. اين پـودر به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN براي جـوشكاري فـولادهاي ضد زنگ اوستنيتي و مقاوم به حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد.

OP 720
A FB 2 55AC
B FB 6 55455 AC 8 MHP 5

پـودر جـوشكاري مخصوص آگلومـره فلورايد قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به حرارت و ضد زنگ اوستنيتي به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN بكار مي رود.