الکترودآما 1118K

E 7024 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 22 RR 11 160 DIN 1913 : E 380 RR 53 EN 499 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی با جایگزینی حدود 155 درصد که چقرمگی خوبی دارد، برای پر کردن شیارهای بزرگ و جوشکاریهای گلویی در ساخت سازه‌های فلزی بزرگ [...]

الکترودآما 1439F

E 7018–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 54 B 10 DIN 1913 : E 42 3 B42 H10 EN 499 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: این الکترود قلیایی دارای استحکام کششی مناسب و چقرمگی بالا است ، مطابق الزامات آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران و همچنین مطابق استاندارد تکمیلی [...]

الکترودآما 1280M

E 7018–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 54 B H10 DIN 1913 : E -42 3 B 42 H 10 EN 499 : E 423 B 42 H 10 ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می‌کند، ظاهر [...]

الکترودآما 1235F

E 7018–H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 55 B5 DIN 1913 : E 42 5 42 H5 EN 499 : E 42 5 B 42 H5 ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با هیدروژن بسیار کم که برای جوشکاری فولادهای معمولی تا 0/4  درصد کربن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلز [...]

الکترودآما 1230F

E 7018–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 54 B 10 DIN 1913 : E 42 3 B 42 H 10 EN 499 : E 423 B 42 H 10 ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می‌کند. ظاهر [...]

الکترودآما 1177ّF

E 7018 – 1 – H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E SY 42 76 Mn B DIN 8529 : E 42 6 B 42 H 5 EN 499 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با جوشهایی عاری از ترک و چقرمه که برای جوشکاری فولادهای تا 0.6 درصدکربن مناسب [...]

الکترودآما 1007ّF

E 7016 – H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E Y 42 55 Mn B H5 DIN 8529 : E 42 5 B 41 H5 EN 499 : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با خواص مکانیکی خوب که برای جوشکاری تعمیراتی، کارگاهی و مونتاژکاری و همچنین اتصال ریل‌ها استفاده می‌شود. [...]