الکترود کیسول
استانداردتوضیحاتSPMnSiCراهنما

الکترود کیسول 6019

E6019جوشکاری بدنه های کشتی ، مخازن تحت فشار ، پل ها ، سازه های سنگین و معمولی0.0100.0140.480.120.09

الکترود کیسول 6013

E6013جوشکاری ورقهای فولادی ، سازه های فولادی سبک و بدنه اتومبیل0.0120.0120.450.320.07

الکترود کیسول 6010

E6010جوشکاری خطوط لوله و مخازن ، کاربرد در پاس ریشه و لایه های چند گانه در خطوط لوله0.0120.0140.470.200.10

الکترود کیسول 6022

E6022جهت جوشکاری تخت یک پاس در وضعیت یکنواخت و fillet روی ورقهای فلزی0.0110.0170.860.090.13

فروشگاه بزرگ زاده