الکترود جیکا

استانداردتوضیحات

الکترود جیکا 6010

E 6010
الكترود سلولزی با روپوش متوسط که برای جوشکاری سرازیر در خطوط لوله و تانک سازی ها در پاسهای ریشه و پرکن استفاده می شود. قوس الکتریکی این الکترود از نفوذ بالا وپایداری مناسب برخوردار است و در حالت سرازیر جوشی بدون عیب و نقص ایجاد می نماید.

الکترود جیکا 7010G

E 7010-G
الكترود قليايي با راندمان كاري بالا و جايگزيني فلز جوش 165% كه از مزاياي آن قابليت خوب جوشكاري در حالت گوشه مي باشد.

الکترود جیکا 7010A1

E 7010-A1
الكترود سلولزي حاوي موليبدن كه براي جوشكاري خطوط لوله با استفاده از تكنيك جوشكاري سرازير و همچنين براي جوشكاري پاس هاي ريشه،گرم پرکن و نهای مناسب است.

الکترود جیکا 8010

E 8010-P1
الكترود سلولزی که جهت جوشکاری لوله ها برای پاس های گرم و پرکن مورد استفاده قرار می گیرد.