الکترودهای ایساب

توضیحات

الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 6010 Plus

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E6010 ساخت کشور برزیل

الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 7010 Plus

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-P1 ساخت کشور برزیل

الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 8010 Plus

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت کشور برزیل

الکترود ایساب OK 22.46P

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-G ساخت کشور برزیل

الکترود ایساب OK 22.47P

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-G ساخت کشور برزیل

الکترود ایساب OK 22.48P

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E9010-G ساخت کشور برزیل

الکترود ایساب OK 22.85P

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-A1 ساخت کشور برزیل