پودر آما

EN 760DIN 32522توضیحات

پودر آما OP 155

SA MS 1 89 AC
B MS 1 89 AC 8 SKM

پـودر جـوشكاري آگلومره منگنز سيلیكات كه بـراي جوشكاري سرعت بالا مناسب مي باشد.

پودر آما OP 176

SA MS 188 AC H5
B MS 1 88 AC SK MHP5
پـودر جـوشكاري براي جوشكاري سريع با فرايند جوشكاري دو طرفه در يك پاس در جوشكاري طولي لوله هاي قطور و جوشكاري لوله هاي حلزوني با جداره نازك مناسب مي باشد.

پودر آما OP 119

A CS 1 77 AC
B CS 1 77 AC 10 M
پـودر جـوشكاري آگلومره از نوع كلسبم سيليكات براي جوشكاري فـولادهاي عمودي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز ساختماني مناسب مي باشد.

پودر آما OP 143

A CS 1 98 ACB CS 1 98 AC 12 Mپـودر جـوشكاري از نوع كلسبم سيليكات آگلومره مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين دانه ريز بكار مي رود.

پودر آما OP 181

A AR 1 88 ACB AR 1 88 AC 10 SKMپـودر جـوشكاري از نوع آلومينات روتيلي آگلومره شده مـي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، مخازن تحت فشار و فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 مناسب است.

پودر آما OP 185

A AR 1 88 ACBAR 1 88 AC 10 SKMاين پـودر از نوع آلومينات روتيلي آگلومره بوده و براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي و مخازن تحت فشار و همچنين فولادهاي ساختماني دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 بكار مي رود.

پودر آما UNIVERSAL

A AR 1 97 ACB AR 1 97 AC 10 SKMپـودر جوشكاري از نوع آلومينات روتيلي آگلومره است كه براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي مخازن تحت فشار و لوله سازي همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم 355 N/mm2مناسب مي باشد.

پودر آما OP 123

AAB 1 67 ACBAB 1 67 AC 10 Mپـودر جوشكاري از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده بوده و بمنظور جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي، مخازن فولادي تحت فشار و همچنين فولادهاي دانه ريز بكار مي رود

پودر آما OP 132

SA AB 167 AC H5BAB 1 67 AC 12 MHP5پـودر جوشكاري از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي تا استحكام تسليم 450 N/mm2و فولادهاي لوله تا گريد X70 مورد استفاده قرار مي گيرد.

پودر آما OP 139

A FB 1 53 DC HP 5B FB 1 53 DC 8 HP 5ايـن پـودر جوشكاري از نوع فلورايد قليايي آگلومره شده مي باشد كه بـراي جـوشكاري فـولادهاي دانه ريز با استحكام بالا و فولادهاي مقاوم به خزش مناسب است.

پودر آما OP 122TT

A FB 1 55 ACB FB 1 55 AC 10 MHP 7پودر جوشکاری از نوع فلورايد قليايي آگلومره شده است كه بـراي جـوشكاري فـولادهاي دانه ريزاست که برای فولادهای دانه ریز استحكام بالا و همچنين جوشكاري فولادهاي كه در دماي زير صفر چقرمه بوده و فـولادهاي مقاوم به پير شدن مناسب مي باشد.

پودر آما OP 120

A FB 1 65 AC HP 5B FB 1 65 AC 12 MHP 5پـودر جـوشكاري از نـوع فـلورايد قليايـي آگلومـره بوده و بـراي جـوشكـاري اتصالـي فـولادهـاي سـاختماني ، فـولادهـاي مـخازن تـحت فـشار ،فـولادهـاي لـوله سازي و همچنين فـولادهاي دانه ريز مـناسب مـي باشد.