الکترودآما 1709G

ENiCu–7 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : EL–NiCu30Mn DIN 1736 : - MATERIAL NUMBER : - ISO 2560 : خواص و کاربرد:الکترود قلیایی‌که برای جوشکاری فولادهای حاوی 5 درصد و 9 درصد نیکل که در دمای پایین کاربرد دارند مناسب می‌باشد. جهت جلوگیری از وزش قوس می‌توان این الکترود را با جریان منتاوب نیز استفاده [...]

الکترودآما 1615G

ENiCrMo–6 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1736 : - MATERIAL NUMBER : - ISO 2560 : خواص و کاربرد:الکترود قلیایی‌که برای جوشکاری فولادهای حاوی 5 درصد و 9 درصد نیکل که در دمای پایین کاربرد دارند مناسب می‌باشد. جهت جلوگیری از وزش قوس می‌توان این الکترود را با جریان منتاوب نیز استفاده [...]

الکترودآما 1611G

E NiCrMo–3 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : EL–NiCr 20 Mo9 Nb DIN 1736 :   2.4621 MATERIAL NUMBER : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با 63% نیکل و 22% کروم و 9% مولیبدن برای جوشکاری: - آلیاژهای نیکل–کروم–مولیبدن با مقاومت بالا به خوردگی از قبیل : NiCr22Mo9Nb (2.4856), NiCr21Mo (2.4858), [...]

الکترودآما 1609G

E NiCrFe–2 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : EL–NiCr 15 FeNb DIN 1736 : 2.4805 MATERIAL NUMBER : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی حاوی Ni %69 و Cr %16 و Fe %8 برای جوشکاری: - آلیاژهای نیکل مقاوم به حرارت و خوردگی از قبیل: NiCr15Fe (2.4816), and LC – NiCr15Fe (2.4817) [...]

الکترودآما 1604G

E NiCrFe–3 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : EL–NiCr 15 FeMn DIN 1736 : 2.4648 MATERIAL NUMBER : - ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با 65% نیکل و 15% کروم برای جوشکاری: - آلیاژهای نیکل مقاوم به خوردگی و حرارت نظیر : NiCr15Fe (2.4816), LC – NiCr15Fe (2.4817), NiCr20Ti (2.4951), NiCr23Fe (2.4851) [...]