الکترود کیسول
استانداردتوضیحاتMONiCrMnSiCراهنما

الکترود کیسول 7014

E7014جوشکاری اسکلت کشتی ، پل ها، ورقهای فلزی و سازه های فولادی معمولی0.600.350.08

الکترود کیسول 7024

E7024جوشکاری Fillet مسطح و افقی سازه های کشتی ، پل ها، سازه های فولادی معمولی0.780.350.09

الکترود کیسول 7018

E7018جوشکاری کشتی های فولادی با استحکام کششی بالا ، سازه های فلزی و مخازن تحت فشار0.970.570.07

الکترود کیسول 8018

E8018Gجوشکاری فولادهای با استحکام کششی بالا ، پل ها ، مخازن و ساختمان0.200.311.080.540.06

الکترود کیسول 9018

E9018Mجوشکاری قطعات فولادهای کم آلیاژ با استحکام کششی بالا (590N/MMً)0.201.580.101.100.510.07

الکترود کیسول 10018

E10018Mجوشکاری قطعات فولادهای کم آلیاژ با استحکام کششی بالا (690N/MMً)0.281.630.141.350.460.07

الکترود کیسول 11018

E11018Mجوشکاری قطعات فولادهای کم آلیاژ با استحکام کششی بالا (790N/MMً)0.321.860.321.490.410.08

الکترود کیسول 12018

E12018Mجوشکاری قطعات فولادهای کم آلیاژ با استحکام کششی بالا (890N/MMً)0.411.860.981.460.300.08

الکترود کیسول 1-7018

E7018-1جوشکاری قطعات مورد استفاد تحت درجه حرارت بالا از قبیل لوله های کربن مولبدین دار و دیگر قطعات فولادی کم آلیاژ دارای استحکام بالا0.530.720.490.06

الکترود کیسول E8018-B2

E8018-B2جوشکاری قطعات فولادی دارای 1.25% کرم ، 0.5%مولبیدن مورد استفاده در لوله های بخار ، نیروگاه های برق ، تجهیزات صنایع تصفیه نفت و صنایع شیمیایی0.551.320.700.610.06

الکترود کیسول E8018-B3

E8018-B3جوشکاری قطعات فولادی دارای 2.25% کرم ، 1%مولبیدن مورد استفاده در لوله های بخار ، نیروگاه های برق ، تجهیزات صنایع تصفیه نفت و صنایع شیمیایی1.022.250.770.500.08